Centre d'Art la Panera

Subscripció  al Butlletí per correu electrònic del Centre d’Art la Panera

* Obligatori

Les dades recollides seran tractades en l’activitat de tractament “Butlletins informatius Centre d’Art la Panera”, responsabilitat de l’Ajuntament de Lleida, situat a la plaça Paeria, núm. 1, 25007-Lleida, davant de qui les persones afectades podran exercir els seus drets. La finalitat del tractament és l’enviament a les persones interessades d’informació que pugui ser d’utilitat en relació amb les activitats i exposicions que es realitzen al Centre d’Art la Panera. El tractament de dades queda legitimat amb el consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). Les dades personals no es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits previstos expressament en l’ordenament jurídic. Té dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Correu electrònic de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@paeria.es. INFORMACIÓ DETALLADA en aquest enllaç: www.paeria.cat/protecciodades/lapanera/butlleti/ca

Email Marketing Powered by Mailchimp